منطقه تاریخی دشت روم

زاگرس گستردیه فخرودورون**دیارش نمونیه پربرف و بارون******دشتروم لنگر گرو سپاه رومی**تاریخه ورق زنیت سی هر ایرونی
دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۵۴ ق.ظ

فرزند آریو برزن


فرزند کوهستانم  و از نسل باران

دارم نشاط دیگری با چشمه ساران

رودخانه و جنگل صفای دیگری داشت

کوه دنا حال و هوای دیگری داشت

برف حواشی اندک اندک آب می شد

احساس ما هم بستر مهتاب می شد

ما صبحگاهان با طنین بانگ هی هی

تا قله ی سبز دنا را طی کنیم طی

شاهین زنوک قله اش پرواز می کرد

آهو به روی صخره هایش ناز می کرد

اوراق گل را شبنمی غماز می کرد

قمری نوای دیگری از ساز می کرد

مردیم و با مردانگی ها آشناییم

فرزند آریوبرزن از نسل دناییم

در کشمکش های زمانه مرد هستیم

داماد زنجیم و عروس درد هستیم

اسکندر یونان را ما راه بستیم

ما لشکر محمود افغان را شکستیم

ما مردمی دریا دل و شیر اوژن هستیم

ما صاحب اسطوره های بیژن  هستیم

یاد نبرد سخت تنگ تامرادی

دشمن گریخت از مهلکه با نامرادی

مهمان نواری خصلت ممتازمان است

آهنگ برنو بانگ طبل و سازمان است

اصل صفا بودیم و دور از کینه هستیم

یکرنگ تر از آب چون آینه هستیم

ما را میان دشت احساس آفریدند

ما را به شیر پاک مادر پروریدند

ما لابه لای بید مجنون تاب خوردیم

ما از زلال آفرینش آب خوردیم

ما با صدای پای اسبان خو گرفتیم

ما انس با رقصیدن آهو گرفتیم

ما سرزمین خانه مان را دوست داریم

ما ساقی میخانه مان را دوست داریم

ما با بلوط ریشه در خاک آشناییم

با برف و باران نمناک آشناییم

با مرثیه ، با شعر غمناک آشناییم

با کعبه دل زمزم پاک آشناییم

ما با طنین نی لبک های شبانی

خواندیم شعر دلنواز زندگانی

در راه دین صد لاله نو رسته داریم

یک شاخ نه ، یک برگ نه ، گلدسته داریم

بر پهن دشت سینه هامون نوشتیم

از دجله و اروند و تا کارون نوشتیم

خیبر گشا بدر آفرین چابک سواریم

دشمن ستیز و پر دل و رستم تباریم

فرزند کوهستانم  و از نسل باران

دارم نشاط دیگری با چشمه ساران

رودخانه و جنگل صفای دیگری داشت

کوه دنا حال و هوای دیگری داشت

برف حواشی اندک اندک آب می شد

احساس ما هم بستر مهتاب می شد

ما صبحگاهان با طنین بانگ هی هی

تا قله ی سبز دنا را طی کنیم طی

شاهین زنوک قله اش پرواز می کرد

آهو به روی صخره هایش ناز می کرد

اوراق گل را شبنمی غماز می کرد

قمری نوای دیگری از ساز می کرد

مردیم و با مردانگی ها آشناییم

فرزند آریوبرزن از نسل دناییم

در کشمکش های زمانه مرد هستیم

داماد زنجیم و عروس درد هستیم

اسکندر یونان را ما راه بستیم

ما لشکر محمود افغان را شکستیم

ما مردمی دریا دل و شیر اوژن هستیم

ما صاحب اسطوره های بیژن  هستیم

یاد نبرد سخت تنگ تامرادی

دشمن گریخت از مهلکه با نامرادی

مهمان نواری خصلت ممتازمان است

آهنگ برنو بانگ طبل و سازمان است

اصل صفا بودیم و دور از کینه هستیم

یکرنگ تر از آب چون آینه هستیم

ما را میان دشت احساس آفریدند

ما را به شیر پاک مادر پروریدند

ما لابه لای بید مجنون تاب خوردیم

ما از زلال آفرینش آب خوردیم

ما با صدای پای اسبان خو گرفتیم

ما انس با رقصیدن آهو گرفتیم

ما سرزمین خانه مان را دوست داریم

ما ساقی میخانه مان را دوست داریم

ما با بلوط ریشه در خاک آشناییم

با برف و باران نمناک آشناییم

با مرثیه ، با شعر غمناک آشناییم

با کعبه دل زمزم پاک آشناییم

ما با طنین نی لبک های شبانی

خواندیم شعر دلنواز زندگانی

در راه دین صد لاله نو رسته داریم

یک شاخ نه ، یک برگ نه ، گلدسته داریم

بر پهن دشت سینه هامون نوشتیم

از دجله و اروند و تا کارون نوشتیم

خیبر گشا بدر آفرین چابک سواریم

دشمن ستیز و پر دل و رستم تباریمنوشته شده توسط dasht room
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

منطقه تاریخی دشت روم

زاگرس گستردیه فخرودورون**دیارش نمونیه پربرف و بارون******دشتروم لنگر گرو سپاه رومی**تاریخه ورق زنیت سی هر ایرونی

منطقه تاریخی دشت روم

دلیل نامگذاری دشتروم
به این دلیل ک در زمان داریوش سوم که جنگ با سپاهیان رومی بود.سپاهیان رومی در دشتی اتراق میکنند ک با اخرین سردار شجاع ایرانی بنام اریو برزن در پیکار بودند وسپاهیان رومی دراین دشت شکست میخورند وازان به بعد به دشت روم معروف شد.واز اثار تاریخی ان تپه طلایی(به زبان محلی تل خرگوشی) و تنگاری (مخفف تنگه اریو برزن)ک در25کیلومتری شهر یاسوج واقع شده است.

بایگانی
نویسندگان

فرزند آریو برزن

دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۳، ۰۱:۵۴ ق.ظ

فرزند کوهستانم  و از نسل باران

دارم نشاط دیگری با چشمه ساران

رودخانه و جنگل صفای دیگری داشت

کوه دنا حال و هوای دیگری داشت

برف حواشی اندک اندک آب می شد

احساس ما هم بستر مهتاب می شد

ما صبحگاهان با طنین بانگ هی هی

تا قله ی سبز دنا را طی کنیم طی

شاهین زنوک قله اش پرواز می کرد

آهو به روی صخره هایش ناز می کرد

اوراق گل را شبنمی غماز می کرد

قمری نوای دیگری از ساز می کرد

مردیم و با مردانگی ها آشناییم

فرزند آریوبرزن از نسل دناییم

در کشمکش های زمانه مرد هستیم

داماد زنجیم و عروس درد هستیم

اسکندر یونان را ما راه بستیم

ما لشکر محمود افغان را شکستیم

ما مردمی دریا دل و شیر اوژن هستیم

ما صاحب اسطوره های بیژن  هستیم

یاد نبرد سخت تنگ تامرادی

دشمن گریخت از مهلکه با نامرادی

مهمان نواری خصلت ممتازمان است

آهنگ برنو بانگ طبل و سازمان است

اصل صفا بودیم و دور از کینه هستیم

یکرنگ تر از آب چون آینه هستیم

ما را میان دشت احساس آفریدند

ما را به شیر پاک مادر پروریدند

ما لابه لای بید مجنون تاب خوردیم

ما از زلال آفرینش آب خوردیم

ما با صدای پای اسبان خو گرفتیم

ما انس با رقصیدن آهو گرفتیم

ما سرزمین خانه مان را دوست داریم

ما ساقی میخانه مان را دوست داریم

ما با بلوط ریشه در خاک آشناییم

با برف و باران نمناک آشناییم

با مرثیه ، با شعر غمناک آشناییم

با کعبه دل زمزم پاک آشناییم

ما با طنین نی لبک های شبانی

خواندیم شعر دلنواز زندگانی

در راه دین صد لاله نو رسته داریم

یک شاخ نه ، یک برگ نه ، گلدسته داریم

بر پهن دشت سینه هامون نوشتیم

از دجله و اروند و تا کارون نوشتیم

خیبر گشا بدر آفرین چابک سواریم

دشمن ستیز و پر دل و رستم تباریم

فرزند کوهستانم  و از نسل باران

دارم نشاط دیگری با چشمه ساران

رودخانه و جنگل صفای دیگری داشت

کوه دنا حال و هوای دیگری داشت

برف حواشی اندک اندک آب می شد

احساس ما هم بستر مهتاب می شد

ما صبحگاهان با طنین بانگ هی هی

تا قله ی سبز دنا را طی کنیم طی

شاهین زنوک قله اش پرواز می کرد

آهو به روی صخره هایش ناز می کرد

اوراق گل را شبنمی غماز می کرد

قمری نوای دیگری از ساز می کرد

مردیم و با مردانگی ها آشناییم

فرزند آریوبرزن از نسل دناییم

در کشمکش های زمانه مرد هستیم

داماد زنجیم و عروس درد هستیم

اسکندر یونان را ما راه بستیم

ما لشکر محمود افغان را شکستیم

ما مردمی دریا دل و شیر اوژن هستیم

ما صاحب اسطوره های بیژن  هستیم

یاد نبرد سخت تنگ تامرادی

دشمن گریخت از مهلکه با نامرادی

مهمان نواری خصلت ممتازمان است

آهنگ برنو بانگ طبل و سازمان است

اصل صفا بودیم و دور از کینه هستیم

یکرنگ تر از آب چون آینه هستیم

ما را میان دشت احساس آفریدند

ما را به شیر پاک مادر پروریدند

ما لابه لای بید مجنون تاب خوردیم

ما از زلال آفرینش آب خوردیم

ما با صدای پای اسبان خو گرفتیم

ما انس با رقصیدن آهو گرفتیم

ما سرزمین خانه مان را دوست داریم

ما ساقی میخانه مان را دوست داریم

ما با بلوط ریشه در خاک آشناییم

با برف و باران نمناک آشناییم

با مرثیه ، با شعر غمناک آشناییم

با کعبه دل زمزم پاک آشناییم

ما با طنین نی لبک های شبانی

خواندیم شعر دلنواز زندگانی

در راه دین صد لاله نو رسته داریم

یک شاخ نه ، یک برگ نه ، گلدسته داریم

بر پهن دشت سینه هامون نوشتیم

از دجله و اروند و تا کارون نوشتیم

خیبر گشا بدر آفرین چابک سواریم

دشمن ستیز و پر دل و رستم تباریم

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی